(0)

Algemene Voorwaarden voor www.hanzecatering.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hanzecatering.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door HanzeCatering.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HanzeCatering is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HanzeCatering.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met HanzeCatering te mogen claimen of te veronderstellen.

HanzeCatering streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. HanzeCatering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hanzecatering.nl op deze pagina.

 

leveringsvoorwaarden


1. Verantwoordelijkheid:

De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de huurder verhaald. Dit kan ook als wij de schade bij de opvolgende verhuur constateren.

Wanneer gehuurde producten opgehaald moeten worden door Hanze Catering, is het de verantwoordelijkheid van de huurder dat deze bij elkaar klaar staan conform deze geleverd zijn. Alle producten dienen compleet en netjes opgeruimd te zijn en bij elkaar te staan. Mochten de producten niet klaar staan en/of bij elkaar staan en de producten door Hanze Catering zelf moeten worden opgeruimd worden hiervoor kosten in rekening gebracht (€35,00 euro per uur).

Wanneer u meerdere tenten huurt dient u deze gesorteerd retour aan te leveren.

2. Aansprakelijkheid:

Hanze Catering is niet aansprakelijk voor schade, en/of letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.

3. Melding:

De Huurder is verplicht schades/vermissing en/of ongevallen direct aan Hanze Catering te melden.

4. Begeleiding:

Laat gehuurde zaken nooit onbeheerd achter. Zorg altijd dat er tijdens het gebruik een volwassen begeleider aanwezig is. U Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden buiten attractie opruimen. Treed zo nodig in overleg met Hanze catering

5. Overig

Gebruik van onze objecten zijn geheel op eigen risico.Telling bij retour op ons magazijn is bindend.

6. Schoonmaak:

Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden schoonmaakkosten in rekening gebracht (€35,00 euro per uur).

De klant dient ten alle tijde de barbecues schoon (zonder etensresten en afgenomen met een doekje) retour te brengen. Mocht dit niet het geval zijn, zijn wij genoodzaakt extra schoonmaakkosten te bereken. (schoonmaak tarief 35,00 per uur)

7. Annulering huurgoederen:

Bij annulering tot tussen twee weken tot een week voor de overeengekomen datum zal 50% van het totale order in rekening worden gebracht.

Bij  annulering tussen een week voor- en  de overeengekomen datum zal 75 % van het totale order in rekening worden gebracht.

8. Afhalen:

U haalt en brengt zelf het materiaal op de afgesproken locatie. Bij het afhalen of bezorgen is altijd legitimatie verplicht.

9. Schade:

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden bij de huurder.

10. Diefstal

In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.

 11. No-show / Annulering Catering:

In geval van het zonder annulering niet gebruik maken door een opdrachtgever van de offerte/ overeenkomst voor een te  verstrekken dienst zal de volledige order gefactureerd worden

Wanneer er catering wordt afgezegd in de laatste 48 uur zal er 75 % van de totale order in rekening gebracht worden.

12. Levering 

Hanze catering  is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen en plaats de overeengekomen diensten te verlenen op de in de offerte beschreven  gebruikelijke wijze. genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;

b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

c. indien de klant de in de offerte genoemde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;

d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;

e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Hanze Catering  heeft.

13. Overmacht

13.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

13.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

13.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

14. Betaling

U dient de factuur binnen 14 (veertien) dagen na leveringsdatum te voldoen op IBAN NL98RABO0300819153 ovm:  uw naam en factuurnummer.

 

gildestraat

Als u klant bij ons bent, log dan hier in